Thin Skin

 

(Czech below)

Trapeze artist Eliška Brtnická has long been engaged in artistic research in the field of contemporary circus. She asks questions about what a trapeze is, what forms it can take, how it reflects on the movement of the body and what this movement conveys to the spectator. Her work is characterized by strong visual elements, which is why her new project is presented in the context of the gallery. In Thin Skin, for which she invited Alžběta Ticha and Filip Zahradnický, she focused on the trapeze as a kinetic and action sculpture. The trapeze was deconstructed, its parameters radically changed and the main protagonist became a long thin iron rod.

We are fascinated by the behaviour of the material, the movement of the suspended rod almost hypnotizes us. Certain movements can irreversibly affect the shape of the trapeze bar and create new conditions of non-stability to which we must adapt. We come to terms with a fragility and vulnerability that can only be felt through thin skin.

Thin Skin is a meditative work of movement installation. The world as a graphic model, a landscape of lines. Metal rods intertwine in space with the bodies of the performers, who sensitively receive the physical responses of the material - their partner. Moving sculptures appear and disappear. Their archetypal skeletons can be wrapped in meanings or just be left to flow. The body imprints itself in the material, the image in the mind, time bends. This "intuitive physics" demonstrates the most basic principles of being in the earth's gravitational field.

Concept, direction: Eliška Brtnická

Creation and performance: Alžběta Tichá, Filip Zahradnický / Lukas Bliss, Eliška Brtnická

Sound design: Stanislav Abrahám, Roman Džačár

Lighting design: Martin Špetlík

Lighting technician: Prokop Vondruška 

Costumes: Tereza Kopecká

Materials: Prokop Vondruška

Consultation: Ilona Jäntti, Stéphanie N'Duhirahe, Markéta Vacovská, Hana Turečková

Documentation of the artistic research: Kateřina Korychová (diploma thesis)

Photo: Anna Benháková 

Video: Kryštof Čížek

Producer: Cirkus Mlejn, z.s.

Co-producer: DOX

financial support: The City of Prague, Ministry of Culture Czech Republic

Partners: KD Mlejn, Cirqueon, Diod Jihlava, Metropolis.dk

About the creators:

Eliška Brtnická is a performer, choreographer, dramaturge and director. She graduated in non-verbal theatre from the HAMU in Prague, where she completed her PhD in 2018, focusing on contemporary circus. In 2010 she founded the company Cirkus Mlejn, under the name of which she creates her projects. In 2017 she completed a year-long course in circus dramaturgy at the prestigious French circus school CNAC in Châlons-en-Champagne. She has been involved in artistic research in the field of contemporary circus for many years. She is also the dramaturge of the international festival Fun Fatale.

Alžběta Tichá is an acrobat and performer. She graduated from the Duncan Centre Dance Conservatory in Prague, where she developed her new circus skills, especially aerial acrobatics, which she subsequently studied at Codarts University in Holland. In addition to performing in international projects, she has been working as a solo artist. She is the founder and performer of Feel the Universe Circus Company.  

Filip Zahradnický is a performer and juggler. He graduated from The Academy of Modern Circus in Copenhagen. He presented his graduation show Vermilion at the Festival Mondial du Cirque de Demain, where he won two awards. He is a member of Circus La Putyka, with whom he performed at the Berlin Chamäleon, has performed in several international projects and is also a solo artist.

Running time: 60 min.

English video trailer: here

Czech video trailer: here

Thin Skin

Trapezistka Eliška Brtnická se dlouhodobě zabývá uměleckým výzkumem na poli současného cirkusu. Klade si otázky, co je to visutá hrazda, jaké může mít podoby, jakým způsobem se to odráží na pohybu těla a co tento pohyb přenáší na diváka. Její tvorba se vyznačuje výraznými výtvarnými prvky, proto je její nový projekt uveden právě v kontextu galerie. V díle Thin Skin, k němuž přizvala Alžbětu Tichou a Filipa Zahradnického, se zaměřila na hrazdu jako na kinetickou a akční sochu. Hrazda byla dekonstruovaná, její parametry radikálně změněné a hlavním protagonistou se stala dlouhá tenká železná tyč. 

Fascinuje nás chování toho materiálu, pohyb zavěšené tyče nás téměř hypnotizuje. Určité pohyby se mohou nevratně projevit na tvaru hrazdy a vytvořit nové podmínky ne/stability, na něž se musíme adaptovat. Vyrovnáváme se s křehkostí a zranitelností, které lze pocítit jen skrze tenkou kůži.

Thin Skin je meditativní dílo pohybové instalace. Svět jako grafický model, krajina linií. Kovové pruty se v prostoru prolínají s těly performerů, kteří citlivě přijímají fyzikální odpovědi materiálu – svého partnera. Pohyblivé sochy se objevují a mizí. Jejich archetypální kostry lze obalit významy nebo jen nechat plynout. Tělo se otiskne v hmotě, obraz v mysli, čas se ohýbá. Tato „intuitivní fyzika“ demonstruje nejzákladnější principy bytí v gravitačním poli země.

koncept, režie: Eliška Brtnická

tvorba a účinkují: Alžběta Tichá, Filip Zahradnický / Lukas Bliss, Eliška Brtnická

sound design: Stanislav Abrahám, Roman Džačár

lighting design: Martin Špetlík

světelný technik: Prokop Vondruška 

kostýmy: Tereza Kopecká

materiály: Prokop Vondruška

konzultace: Ilona Jäntti, Stéphanie N'Duhirahe, Markéta Vacovská, Hana Turečková

dokumentace uměleckého výzkumu: Kateřina Korychová (diplomová práce)

foto: Anna Benháková

video: Kryštof Čížek

producent: Cirkus Mlejn, z.s.

koprodukce: DOX

finanční podpora: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury České republiky

partneři: KD Mlejn, Cirqueon, Diod Jihlava, Metropolis.dk

O tvůrcích:

Eliška Brtnická je performerka, choreografka, dramaturgyně a režisérka. Vystudovala obor nonverbální divadlo na pražské HAMU, kde v roce 2018 dokončila doktorské studium zaměřené na současný cirkus. V roce 2010 založila soubor Cirkus Mlejn, pod jehož jménem vytváří své projekty. V roce 2017 absolvovala na prestižní francouzské cirkusové škole CNAC v Châlons-en-Champagne celoroční kurz cirkusové dramaturgie. Dlouhodobě se zabývá uměleckým výzkumem na poli současného cirkusu. Působí také jako dramaturgyně mezinárodního festivalu Fun Fatale. 

Alžběta Tichá je akrobatka a performerka. Vystudovala taneční konzervatoř Duncan centrum v Praze, kde vedle tance rozvíjela také novocirkusové dovednosti, především závěsnou akrobacii, kterou následně studovala na univerzitě Codarts v Holansku. Kromě účinkování v mezinárodních projektech se věnuje autorské sólové tvorbě. Je zakladatelkou a performerkou Feel the Universe Circus Company.  

Filip Zahradnický je performer a žonglér. Vystudoval The Academy of Modern Circus v Kodani. S absolventským představením Vermilion se prezentoval na Festival Mondial du Cirque de Demain, kde získal dvě ocenění. Je členem Cirku La Putyka, se kterým účinkoval v berlínském Chamäleonu, účinkoval v několika mezinárodních projektech a věnuje se také autorské sólové tvorbě.

Délka: 60 min