Crossing

(czech below)

Four women creators from four countries decided to find the common intersections of their

work.

Eleonora Dall'Asta /PAN/, Ilona Jäntti /FIN/, Aki Yoshida /JAP/ and Eliška Brtnická /CZ/ haveb been engaged in artistic research in the field of contemporary circus for a long time. Fors everal years now, they have been meeting at festivals and within the framework of variousc reative projects.

All four create mainly solo pieces and although they live and create at opposite ends of thew orld, their works are strikingly similar in concept and poetics. Their common denominator isa erial acrobatics, which usually require hanging tools. The artist views this key elementp rimarily creatively and at the same time constructively so that it itself generates new possibilities of movement and expands the vocabulary of movement for the creation of a new

artistic language. The acrobatic tool becomes an art object that itself can offer a metaphor. In interaction with movement, it can be limiting, but thereby offering new movement solutions.

In this project, they share creative processes and research materials, that rest from other projects, can be reused. Crossing took the waste metal material from Thin Skin show (creation: Eliška Brtnická 2022) to be recycled and transformed for this new piece. Crossing is using 90% of reused materials.

This project would like to present to the viewer, in addition to the resulting performance, alsop arts of the artistic process. Thus, artistic research is also a topic that can convey details tot he viewer, thanks to which he will look at the work itself by different eyes.

creation amd performance: Eleonora Dall'Asta /PAN)/, Ilona Jäntti /FIN/, Aki Yoshida /JAP/ a Eliška Brtnická /CZ/

sound design: Hara Alonso /ESP/

video: Jakub Dušek

production: Eva Roškaňuková 

technical support: Prokop Vondruška 

producent: Cirkus Mlejn z.s.

foto: Anna Benháková 

rezidency spaces: KD Mlejn, Cirqueon, DOX

Financial support: Magistrát hl.m.Praha, Ministerstvo Kultury ČR 

česky:

Čtyři tvůrkyně ze čtyř zemí se rozhodly najít společné průsečíky jejich tvorby.

Eleonora Dall'Asta /PAN/, Ilona Jäntti /FIN/, Aki Yoshida /JAP/ a Eliška Brtnická /CZ/ se dlouhodobě zabývají uměleckým výzkumem v oblasti současného cirkusu. Již několik let se potkávají na festivalech i v rámci různých tvůrčích projektů.

Všechny čtyři tvoří převážně sólové kusy a přestože žijí a tvoří na opačných koncích světa, jejich díla jsou si svým konceptem a poetikou nápadně podobné. Jejich společným jmenovatelem je vzdušná akrobacie, která obvykle vyžaduje zavěšené nářadí. Tento klíčový prvek umělkyně nahlíží především výtvarně a zároveň konstrukčně tak, aby sám generoval nové možnosti pohybu a rozšířil pohybový slovník pro vznik nového uměleckého jazyka. Z akrobatického nářadí se stává výtvarný objekt, který sám nabízí metaforu. Ve spojení s pohybem do velké míry omezuje, čímž nabízí nová pohybová řešení.

Ve společném projektu vzájemně sdílejí kreativní postupy a zkoumají materiály z nichž postupně vytvoří nový objekt-sculpturu vhodnou jako nářadí vzdušné akrobacie. Jako výchozí materiál jim poslouží použité tyče z představení Thin Skin, které se tímto recyklují. Celá scénografie využívá z devadesáti procent zbytkové a odpadní materiály či lana a karabiny z jiných inscenací souboru Cirkus Mlejn.

Tento projekt si klade za cíl představit divákovi kromě výsledné performance také části uměleckého procesu. Umělecký výzkum je tedy samotným tématem, které může divákovi zprostředkovat detaily, díky kterým se na samotné dílo bude dívat jinýma očima.

tvorba a interpretace: Eleonora Dall'Asta /PAN/, Ilona Jäntti /FIN/, Aki Yoshida /JAP/ a Eliška Brtnická /CZ/ 

sound design: Hara Alonso /ESP/

video: Jakub Dušek

produkce: Eva Roškaňuková 

technická spolupráce: Prokop Vondruška 

producent: Cirkus Mlejn z.s.

foto: Anna Benháková 

rezidenční prostory: KD Mlejn, Cirqueon, DOX

Finančně podpořili: Magistrát hl.m.Praha, Ministerstvo Kultury ČR